Налоговый кодекс Украины

Изменения, консультации, советы

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Налоговый кодекс Украины. Изменения, консультации, советы

Кому потрібна касова книга

Відповідно п.1.2 Постанови НБУ №637 - каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів;

Пунктом 3.3.цієї постанови визначено що приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Згідно пункту 4.2. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі (додаток 5).

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи підприємств , які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підприємці касової книги не ведуть.

Пунктом 14.1.30. статті 14 Податкового кодексу України визначено відокремлені підрозділи розуміються у значенні, визначеному Цивільним кодексом України таЗаконом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Відповідно Ст..1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців": відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи;

Таким чином будь-який підрозділ, господарська одиниця або місце проведення розрахунків де приймається готівка за продані товари (роботи, послуги) без використання РРО повинні проводити такі розрахунки з використанням прибуткових касових ордерів та веденням окремої касової книги на такому підрозділі.

 

В каких случаях разрешается работать без использования кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций)?

Закон Украины №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее –Закон) определяет виды деятельности и круг субъектов хозяйствования которым разрешается проводить расчеты за наличные деньги без применения регистраторов расчетных операций (далее –РРО). Рассмотрим подробнее кому же разрешено работать без РРО?

Подробнее...
 

Обжалование решений налоговых органов

Обжалование решений налоговых органов
Выше подробно рассмотрен порядок оформления и направления в адрес налогоплательщиков налоговых уведомленийрешений и налоговых требований*. При этом, если, по мнению налогоплательщика, представители органа ГНС допустили ошибку при исчислении указанных в этих документах суммах налоговых обязательств, штрафов либо пени, такой налогоплательщик имеет право обжаловать решения налоговиков в административном и/или судебном порядке. Такая возможность прямо предусмотрена п. 56.1 ст. 56 НКУ. На тот факт, что процедура административного обжалования распространяется в том числе и на налоговые требования, налоговики указывают в консультации, размещенной в Единой базе налоговых знаний на официальном сайте ГНАУ  Вкратце рассмотрим механизм обжалования решений налоговых органов в административном порядке, т. е. в рамках системы органов ГНС.
Так, в соответствии с п. 56.2 ст. 56 Налогового кодекса Украины в случае, если налогоплательщик считает, что орган ГНС неправильно определил сумму денежного обязательства или принял какоелибо другое решение, противоречащее законодательству или выходящее за рамки его полномочий, установленных НКУ или другими законами Украины, налогоплательщик имеет право обратиться в вышестоящий орган ГНС с жалобой о пересмотре этого решения. Жалоба составляется и подается в письменной форме, а в случае необходимости к ней прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов, расчетов и другие доказательства, которые налогоплательщик считает нужным предоставить (п. 56.3 ст. 56 НКУ). Однако следует обратить внимание: в настоящее время предоставление налогоплательщиком какихлибо доказательств обоснованности жалобы является его правом, а не обязанностью. Ведь в соответствии с п. 56.4 ст. 56

Подробнее...
 

Порядок согласования и сроки уплаты налоговых обязательств

Порядок согласования и сроки уплаты налоговых обязательств Порядок определения налоговых и денежных обязательств устанавливает ст. 54 НКУ. Согласно п. 54.1 ст. 54 НКУ в общем случае налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налогового и/или денежного обязательства и/или пени, которую указывает в налоговой декларации или уточняющем расчете. Такая сумма денежного обязательства и/или пени считается согласованной. Следующий способ согласования налогового обязательства предусмотрен п. 54.2 ст. 54 НКУ. Так, денежное обязательство по налогу, подлежащему удержанию и уплате (перечислению) в бюджет в случае начисления/выплаты дохода в пользу плательщика налога — физического лица, считается согласованным в момент возникновения такого налогового обязательства, который определяется по календарной дате, установленной разд. IV НКУ для предельного срока уплаты налога в соответствующий бюджет. Как указано в п.п. 168.1.4 ст. 168 НКУ, для целей применения п. 54.2 ст. 54 НКУ под термином «предельный срок уплаты в бюджет налога» понимаются сроки уплаты налога, определенные этим пунктом, а именно:
— день выплаты дохода (п.п. 168.1.2 ст. 168 НКУ);
— банковский день, следующий за днем начисления (выплаты, предоставления) дохода — при выплате дохода в неденежной форме или наличностью из кассы (п.п. 168.1.4 ст. 168 НКУ);
— сроки, установленные для месячного налогового периода (в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным месяцем),

Подробнее...
 

Санкции, применяемые к физическим лицам

За нарушения норм законодательства негативные последствия могут наступить также для отдельных работников субъекта хозяйствования и для самозанятых физических лиц. Они могут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Административные взыскания делятся на основные и дополнительные. При этом за одно административное правонарушение может налагаться только одно основное или основное и одно из дополнительных взысканий (ч. 2 ст. 25 КУоАП). Статья 24 КУоАП предусматривает следующие виды основных административных взысканий:

1) предупреждение;

2) штраф;

3) оплатное изъятие предмета, ставшего орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;

4) конфискация:

— предмета, ставшего орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;

— денежных средств, полученных в результате совершения административного правонарушения;

5) лишение специального права, предоставленного гражданину (например, права управления транспортными средствами, права на охоту);

6) общественные работы;

7) исправительные работы;

8) административный арест.


Кроме того, законами Украины могут устанавливаться и другие, кроме указанных выше, виды административных взысканий (ч. 2 ст. 24 КУоАП). В соответствии с ч. 1 ст. 25 КУоАП оплатное изъятие и конфискация предметов могут применяться и как основное взыскание, и как дополнительное. Дадим общую характеристику тех административных взысканий, которые наиболее часто применяются к должностным лицам субъекта хозяйствования, его работникам, а также физическим лицам, использующим наемный труд.

Подробнее...
 

Виды санкций за нарушения в сфере хозяйствования


Прежде всего следует сориентироваться в многообразии санкций за нарушения в сфере хозяйствования, а также проанализировать, к кому они могут применяться. Начнем с санкций, налагаемых на субъектов хозяйствования, к которым относятся юридические лица всех организационноправовых форм и форм собственности, а также физлицапредприниматели.
1.1. Санкции, применяемые к субъектам хозяйствования
В соответствии со ст. 217 ХКУ к субъектам хозяйствования применяются хозяйственные и административно хозяйственные санкции. При этом хозяйственные санкции применяются самими участниками хозяйственных отношений, а административнохозяйственные — уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления (ч. 4 ст. 217 ХКУ). Сразу отметим, что хозяйственные санкции, которые могут применять друг к другу субъекты хозяйствования за нарушение хозяйственных обязательств, не являются предметом рассмотрения этого спецвыпуска, а потому ограничимся их перечислением. Так, к субъекту хозяйствования, который не выполняет или выполняет ненадлежащим образом свои обязательства перед другим хозяйствующим субъектом, могут быть применены такие виды хозяйственных санкций:
— возмещение убытков;
— штрафные санкции;
— оперативнохозяйственные санкции

Административнохозяйственные санкции

Подробнее...
 


Страница 1 из 7